ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหมด
 • รับผิดชอบการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี และประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ
 • ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานภายในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลภาพรวมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การทำงานต่างๆ ออกมาเรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานธุรการ
 • มีไหวพริบ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มี Service Mind
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบงานสรรหา รับสมัครงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
 • การดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงาน
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานใหม่
 • การจัดทำค่าแรงคนงาน
 • การจัดทำรายงานสรุปการลาของพนักงานประจำเดือน
 • ดูแลงานเอกสารและงานธุรการทั่วไป
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารงานสรรหา,ทรัพยากรมนุษย์
 • หากมีทักษะในการสรรหาคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
 • มีไหวพริบ ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการประสานงาน มีวุฒิภาวะ  มี Service Mind
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ

 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ

 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย

 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23-35ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ

 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น

 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน

 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • เตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดสรรที่ดิน / จดทะเบียนอาคารชุด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่นสำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ  สำนักงานเทศบาล
 • จัดการระบบเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ มีความเรียบร้อย
 • รับเรื่องจากหน่วยงานภายใน และออกไปเสนองานให้หน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ การติดต่อประสานงานราชการ และสถาบันการเงิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และการประสานงาน
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานจัดสรรที่ดิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบการจัดเก็บ รวบรวม  ตรวจสอบ  และจัดระเบียบงานเอกสารของฝ่ายกฎหมาย
 • 0yจัดทำและจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 – 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญาต่างๆ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา   
 • หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์  หรือมีประสบการณ์ในสำนักงานกฎหมาย ทนายความ หรือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Word, Excel
รายละเอียดของงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ สภาพแวดล้อม และคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • ประเมินผลการตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ และนำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสานงาน ดูแลงบประมาณ การผลิต และการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการขายและวางแผนการตลาด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการนำเสนอ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • พัฒนาและออกแบบ UI/UX  สำหรับ Web Application  ให้กับทีมพัฒนา
 • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา
 • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เวลาปฏิบัติงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถบริหารเวลาทำงานได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้าน CSS , HTMAL JavaScript , jQuery , Bootstrap  เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive , Grid Layout , UX/UI
 • มีประสบการณ์งาน  Frontend Developer 
 • มีทัศนะคติเชิงบวก สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีทักษะทางด้าน Angular , TypeScript  , SCSS , SASS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • พัฒนา Web Application  โดยใช้ C# ,.Net
 • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา
 • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ
 • แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา
 • เวลาปฏิบัติงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถบริหารเวลาทำงานได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Web Application โดยใช้ C# ,.Net  1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้งาน SQL Sevver
 • มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน (ประสบการณ์ 2-3 ปีเงินเดือนเริ่มต้น  30,000 บาท)
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องจักรกลหนัก
 • ปฏิบัติงานตามที่หน้าช่าง หรือวิศวกรมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลหนัก
 • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเครน รถแบคโฮ รถบด รถบรรทุก ฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายกฎหมาย
 • จัดเก็บ คัดแยก รวบรวมและติดตามข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดีในชั้นศาล
 • รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ตลอดรวมถึงค้นคว้า สืบค้นเอกสารเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดี
 • ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายที่รับงานจากบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานการดำเนินคดี
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • หากมีใบอนุญาตว่าความ มีประสบการณ์ในการว่าความ การร่างและตรวจสอบหนังสือสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ