ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ  โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลการทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป และหากมีผลการสอบ BCT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

• ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง

• ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ

• ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

• นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ

• นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

• นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 3-5 ปี

• สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้

• หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง)
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ)
 • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย
 • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • จำหน่าย และจัดเก็บคูปองการใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนสของโครงการ
 • บันทึกชื่อ จัดทำรายงานการใช้บริการ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในสโมสร
 • ให้บริการผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้
 • สร้างบรรยากาศภายในสโมสรให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลจัดการทั้งในส่วน Front Office และ Back Office ของโรงแรมขนาด 70 ห้อง ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่
 • บริหารบุคคลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ติดตามและประสานงานผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ เช่น Traveloka, Agoda, Booking, Expedia
 • จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
 • จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณและจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบโรงแรม และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถพูด-อ่าน-เขียน ได้เป็นอย่างดี หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร  และมีการวางแผนงานที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมดูแล ตรวจสอบ  เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ให้เพื่อการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบ  ควบคุมสต๊อก  และการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริหารงานซ่อมบำรุง  โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ 10 คน
 • จัดทำแผนบำรุงรักษา ตรวจเช็คเครื่องจักร  ประจำเดือน / ประจำปี
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์  เครื่องจักรกลหนัก
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเครน  รถแบคโฮ  รถบด รถบรรทุก
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไปของโรงแรม และอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์ , สระน้ำ ฯลฯ)
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในห้องพักของโรงแรม   
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา เครื่องสุขภัณฑ์  และสุขาภิบาลของโรงแรม
 • มีความสามารถด้าน งานไม้ ทาสี และซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้และสี เบื้องต้นได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เป็นคนมีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงในโรงแรม  2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ  เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องจักรกลหนัก
 • ปฏิบัติงานตามที่หน้าช่าง  หรือวิศวกรมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เครื่องยนต์  เครื่องจักรกลหนัก
 • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเครน  รถแบคโฮ  รถบด รถบรรทุก ฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ