ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 • บริหารงานและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การส่งมอบงานและการโอนเป็นไปตามแผน  ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าโครงการให้ฝ่ายบริหารทราบ ฯลฯ
 • บริหารงานและรักษาภาพลักษณ์โครงการ ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม  เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาตรฐานของโครงการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการพัฒนาโครงการแนวราบ
 • หากมีประสบการณ์  หรือความรู้ด้านการขออนุญาตจัดสรรโครงการแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้ และมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Auto Cad หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดของงาน

• เขียนแบบ งานทางสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน

• เขียนแบบงานก่อสร้างอาคาร เขียนแบบโครงสร้าง และเขียนแบบงานระบบต่างๆ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างฯ

• ประสานงานกับสถาปนิก วิศวกร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

• ขึ้นโมเดลสามมิติ จากโปรแกรม Sketch up ได้

คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป  สาขาสถาปัตยกรรม

• มีประสบการณ์งานเขียนแบบก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี

• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Sketch Up ได้ดี

• สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ สภาพแวดล้อม และคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • ประเมินผลการตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ และนำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสานงาน ดูแลงบประมาณ การผลิต และการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการขายและวางแผนการตลาด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการนำเสนอ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
 • รับและจ่ายวัสดุ ที่เข้าออกภายในหน่วยงาน  และภายนอกหน่วยงาน
 • ตรวจสอบ จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ของโครงการให้ถูกต้อง
 • บันทึก ทำรายงาน ตรวจเช็ควัสดุ  รวมถึงดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสโตร์โครงการ
 • ประสานงานกับธุรการส่วนกลาง ด้านเอกสาร  และการดำเนินการต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบงานฝ่ายโครงสร้าง งานจ้างเหมาให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด  ก่อนมีการส่งมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บข้อมูล รวบรวม สรุปข้อมูลการทดสอบต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการ   และรายงานการทำงานส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งหมุดโครงหลัก ตำแหน่งโครงสร้างอาคาร  ตำแหน่งทางสถาปัตย์และงานระบบต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการอ่านแบบก่อสร้าง การใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบ
 • มีความซื่อตรงในการทำงาน  ช่างสังเกต  มีไหวพริบ ชอบการคิด วิเคราะห์
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ