ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
 • รับและจ่ายวัสดุ ที่เข้าออกภายในหน่วยงาน  และภายนอกหน่วยงาน
 • ตรวจสอบ จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ของโครงการให้ถูกต้อง
 • บันทึก ทำรายงาน ตรวจเช็ควัสดุ  รวมถึงดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสโตร์โครงการ
 • ประสานงานกับธุรการส่วนกลาง ด้านเอกสาร  และการดำเนินการต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • วางแผนส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
 • รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
 • นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง
 • Content Creator  คิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 24 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการนำเสนอ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการลูกค้า และดูแลความเรียบร้อยของบูธบริษัทฯ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 • ให้ข้อมูล คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ 
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเยี่ยมชมโครงการ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา   (เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่)
 • ปฏิบัติงานประจำบูธเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เวลา 11.00-20.30น.
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • ทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย  หรือมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานบริการลูกค้าหลังการขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 • บริหารงานและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การส่งมอบงานและการโอนเป็นไปตามแผน  ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าโครงการให้ฝ่ายบริหารทราบ ฯลฯ
 • บริหารงานและรักษาภาพลักษณ์โครงการ ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม  เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาตรฐานของโครงการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการพัฒนาโครงการแนวราบ
 • หากมีประสบการณ์  หรือความรู้ด้านการขออนุญาตจัดสรรโครงการแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้ และมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Auto Cad หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดของงาน
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง)
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ)
 • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย
 • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • จำหน่าย และจัดเก็บคูปองการใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนสของโครงการ
 • บันทึกชื่อ จัดทำรายงานการใช้บริการ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในสโมสร
 • ให้บริการผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้
 • สร้างบรรยากาศภายในสโมสรให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
รายละเอียดของงาน
 • ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งภายในและระหว่างโครงการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-50 ปี เพศชาย  ไม่จำกัดวุฒิการศึกศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกดัมพ์ 6 ล้อ หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ 3 ปีขึ้นไป และทราบเส้นทางในจ.เชียงใหม่เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์สามารถขับรถบรรทุก 10 ล้อ รถพ่วง หรืออื่นๆได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบการจัดเก็บ รวบรวม  ตรวจสอบ  และจัดระเบียบงานเอกสาร
 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา วัสดุอุปกรณ์ ค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสถาปัตยกรรม
 • ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้าซึ่งมานำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือทดลองสินค้า
 • ค้นหา รวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง  อายุ 24-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับงานธุรการ
 • มีไหวพริบ มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • หากมีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้าง  งานตกแต่งภายใน หรือมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ