ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • วางแผนการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานพร้อมทั้งให้ได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท และ บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (โฟร์แมน ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • สรุปและวางแผนการทำงาน พร้อมการปัญหาและแนวทางการแก้ใขปัญหา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ

 

 • ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel) , Auto Cad  , Revit , Sketchup ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและมีความรู้ความเข้าใจในแบบก่อสร้างงานสำรวจเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบ และ เชาว์ที่ดี มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และสามารถแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง/โยธา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานพร้อมทั้งให้ได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท และ บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (โฟร์แมน ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • สรุปและวางแผนการทำงาน พร้อมการปัญหาและแนวทางการแก้ใขปัญหา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel) , Auto Cad  , Revit , Sketchup ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและมีความรู้ความเข้าใจในแบบก่อสร้างงานสำรวจเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบ และ เชาว์ที่ดี มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และสามารถแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง/โยธา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานและได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท
 • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ( ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบและอัยธยาศัยดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานและได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท
 • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ( ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบและอัยธยาศัยดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำตารางเพื่อเปรียบเทียบราคา ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ตามมอบหมาย
 • จัดทำตารางเพื่อเปรียบเทียบราคา ค่าวัสดุ (+ค่าแรง) และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง อาคาร เช่น ดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้า งานประตู - หน้าต่าง งานบันได งานสี งานตกแต่งภายใน (ผ้าม่าน วอลเปเปอร์) เฟอร์นิเจอร์ งานกราฟฟิค ฯลฯ
 • จัดทำตารางเปลี่ยนแปลงวัสดุต่างๆ ในงานสถาปัตย์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ฯ
 • รวบรวมเอกสารอนุมัติ (เซ็น) Scan สำหรับนำเข้าระบบ และจัดเก็บในแฟ้ม เช่น แบบร่างบ้าน หรืออาคาร รายการอนุมัติวัสดุ
 • จัดทำตาราง PRODUCT SPECIFICATION แต่ละโครงการ เช่น สุขภัณฑ์ กระเบื้อง สี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนงานต่างๆตามมอบหมาย (อัพเดทแผนงานสถาปนิกและแจ้งเตือนสถาปนิก) เช่น แบบที่จะต้องยื่น แผนงานสาปัตย์ EIA แผนงานแบบก่อสร้าง (เพื่อส่งต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ ส่งหัวหน้างาน)
 • ประสานงานกับทางบริษัทผู้ผลิตต่างๆ เช่น TOA INDEX ร้านตกแต่งภายใน (ผ้าม่าน วอลเปเปอร์) เฟอร์นิเจอร์ ร้านจำหน่ายสุขภัณฑ์ (American,cotto) ร้านจำหน่ายกระเบื้อง ร้านค้าหรือบริษัทใหม่ๆที่นำเสนอสินค้าหรือให้กับโครงการทดลองสินค้า (เช่น สียี่ห้ออื่นๆ อิฐเซรามิก)
 • จัดเตรียมเอกสารแบบ (PRINT) กับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ยื่นขออนุญาต) ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • หาข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์ หรือ จากการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ตามมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • หญิง อายุ 22 – 30  ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด สุขุม รอบคอบ และมีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office หรือ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับร้านค้า
 • เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ชาย หญิง อายุ 22 - 35 ปี 
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี 
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา  และมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • ถ้าหากสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ และสามารถการไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหมด
 • รับผิดชอบการบริหารงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี และประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ
 • ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานภายในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลภาพรวมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การทำงานต่างๆ ออกมาเรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานธุรการ
 • มีไหวพริบ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มี Service Mind  และมีทักษะการทำงานเป็นทีม  
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 • บริหารงานและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การส่งมอบงานและการโอนเป็นไปตามแผน  ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าโครงการให้ฝ่ายบริหารทราบ ฯลฯ
 • บริหารงานและรักษาภาพลักษณ์โครงการ ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม  เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาตรฐานของโครงการ
 • ควบคุมผู้ไต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้อย่างลุลวง และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการแนวราบ 5  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโครงการแนวราบ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความกระตือรือร้น
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการขออนุญาตจัดสรรโครงการแนวราบ สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี (Microsoft office , Auto CAD , หรือโปรแกรมขึ้นรูป 3 D  Sketch up Revit ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน
 • มีประสบการณ์ในงานทดสอบระบบ Web Application อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีไหวพริบ เข้าใจกระบวนการทำงานของซอฟท์แวร์ สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่องได้
คุณสมบัติ
 • ออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบ (Test Case)
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล
 • ทำรายงานสรุปผลการทดสอบ และแจ้ง Developer แก้ไข
 • ติดตามงานแก้ไขจากทีม Developer จนแล้วเสร็จ
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ 
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าหากสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
รายละเอียดของงาน
 • มีประสบการณ์งาน Frontend Developer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะทางด้าน CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive, Grid Layout, UX/UI
 • มีความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์แบบ MVC
 • มีทักษะทางด้าน Angular, TypeScript, SCSS, SASS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ศึกษาทำความเข้าใจ Flow การทำงานของระบบ และลักษณะการทำงานของ user
 • ออกแบบและพัฒนา UX/UI Web Application ของบริษัทตาม requirement ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำ Mockup Design เพื่อนำเสนอภาพรวมการทำงานของเว็บไซต์ โดยมี event การทำงานต่างๆ ที่ทำงานได้เสมือนจริง
 • ส่งมอบงาน Mockup Design เพื่อให้ Developer นำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง
รายละเอียดของงาน
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา แนะนำแนวทางที่เหมาะสม ประเมินผลกระทบ และวางแผนงานได้
 • มีการสื่อสารที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน และนำเสนองาน กับแผนก/ฝ่าย อื่นได้
 • สามารถออกแบบและวางโครงสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพได้
 • มีทักษะทางด้าน CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap, C# .Net, SQL Server
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive, Grid Layout, UX/UI, API
 • มีความเข้าใจคอนเซป OOP เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้าน Angular, TypeScript, SCSS, SASS จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติ
 • ออกแบบและพัฒนา Web/Mobile Application เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ ในระบบงานก่อสร้างของบริษัท
 • ค้นหาเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาเว็บไซต์ ในรูปแบบ MVC ด้วยภาษา HTML, JavaScript, C#, Angular และภาษาหรือ Framework ใหม่ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำทีมงาน เพื่อแก้ไขปัญหางานให้สำเร็จลุล่วงตามแผน
 • วิเคราะห์ปัญหา หาจุดบกพร่อง นำเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
 • (มีการ trainning ให้ระหว่างทดลองงาน)
รายละเอียดของงาน
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะทางด้าน CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap, C# .Net, SQL Server
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive, Grid Layout, UX/UI, API
 • มีความเข้าใจคอนเซป OOP เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้าน Angular, TypeScript, SCSS, SASS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ออกแบบและพัฒนา Web/Mobile Application เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ ในระบบงานก่อสร้างของบริษัท
 • ค้นหาเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาเว็บไซต์ ในรูปแบบ MVC ด้วยภาษา HTML, JavaScript, C#, Angular และภาษาหรือ Framework ใหม่ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์ปัญหา หาจุดบกพร่อง นำเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
 • (มีการ trainning ให้ระหว่างทดลองงาน)
รายละเอียดของงาน
 • ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน และบังคับเครนได้
 • สามสามารถขับรถบรรทุกไปโครงการต่างๆได้
 • ขับรถส่งของภายในและภายนอกโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นพนักงานรายวัน วันละ 450 บาท
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-50 ปี เพศชาย  ไม่จำกัดวุฒิการศึกศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป
 • สามารถดูแลรถเบื้องต้นได้ (เช็ครถก่อนและหลังใช้งาน)
 • มีความรู้ในการบังคับเครน (เฮี๊ยบ)
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบ ตรวจรับ วัสดุให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
 • รับและจ่ายวัสดุ ที่เข้าออกภายในหน่วยงาน  และภายนอกหน่วยงาน
 • ตรวจสอบ จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ของโครงการให้ถูกต้อง
 • บันทึก ทำรายงาน ตรวจเช็ควัสดุ  รวมถึงดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสโตร์โครงการ
 • ประสานงานกับธุรการส่วนกลาง ด้านเอกสาร  และการดำเนินการต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 • บริหารงานและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การส่งมอบงานและการโอนเป็นไปตามแผน  ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าโครงการให้ฝ่ายบริหารทราบ ฯลฯ
 • บริหารงานและรักษาภาพลักษณ์โครงการ ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม  เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาตรฐานของโครงการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการพัฒนาโครงการแนวราบ
 • หากมีประสบการณ์  หรือความรู้ด้านการขออนุญาตจัดสรรโครงการแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้ และมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Auto Cad หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ