ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน

• จัดทำใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน

• จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน และนำส่งกรมสรรพากร

• ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

• ทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น

• รวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 24-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมExpress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบัญชี 1-2 ปี

• มีความละเอียด รอบคอบ มีความอดทน

• มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ

• นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ

• จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

• ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

• จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย

• บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ

• มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น

• มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

• มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

• มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

• ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน

• สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

• หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์

• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ

• ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

รายละเอียดของงาน

• คีย์ภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ลงในโปรแกรม

• จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของร้านค้า และลงบันทึกข้อมูล

• บันทึกค่าโทรศัพท์ของบริษัท

• ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของสำรองจ่ายจากแต่โครงการ

คุณสมบัติ

• รับเฉพาะผู้พิการ (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

• เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบริหารงานธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี

• สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

• เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร

• ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด

• ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านกาญจน์กนก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก น้ำโฮม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 25-55 ปี เพศชาย

• หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ