ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • แนะนำโครงการพร้อมปิดการขาย
 • ทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขาย เช่น การจอง การทำสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
 • ประสานงานเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่อกับธนาคาร
 • บริการหลังการขาย เช่น การรับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • พูดจาฉะฉาน มีไหวพริบในการตอบคำถาม
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

• จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง

• ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลาง

• ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับลูกค้า รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการนิติบุคคลบ้านจัดสรร

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีความรู้ และประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 2 ปี

• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของงาน

• ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ

• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างของบริษัท

• เช็คสต๊อกภายในสโตร์โครงการที่ได้รับมอบหมาย

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรองที่ดี

• มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

• ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง

• ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ

• ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

• นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ

• นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

• นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 3-5 ปี

• สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้

• หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์

• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ

• ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 20 - 55 ปี

• หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

• มีความขยัน และอดทน

• มีความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดของงาน

• ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน

สถานที่ปฏิบัติงาน : หมู่บ้านสุเทพาลัย ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป

• หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถอยู่ประจำบ้าน หรือ เดินทางไป-กลับเองได้

• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

• มีความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

• เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร

• ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด

• ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านกาญจน์กนกโครงการ12 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 25-55 ปี เพศชาย

• หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ