ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน
 • แนะนำโครงการพร้อมปิดการขาย
 • ทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขาย เช่น การจอง การทำสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
 • ประสานงานเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่อกับธนาคาร
 • บริการหลังการขาย เช่น การรับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • พูดจาฉะฉาน มีไหวพริบในการตอบคำถาม
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์

• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ

• ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

• จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง

• ตรวจงานสาธารณูปโภค โดยโครงการที่จะจัดตั้งนิติบุคคล

• ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลโครงการต่างๆ ของโครงการกาญจน์กนก

• จัดประชุมพิจารณาลงมติ จัดตั้งนิติบุคคล และคัดเลือกคณะกรรมการ

• ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรกับลูกค้า รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีความรู้ และประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 3 ปี

• หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง

• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

• จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง

• ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลาง

• ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับลูกค้า รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการนิติบุคคลบ้านจัดสรร

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีความรู้ และประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 1 ปี

• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของงาน

• งานธุรการ รับคำร้องต่างๆจากลูกค้า และประสานงานไปยังส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำเอกสารแจ้งลูกค้า จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน

• งานรับฝากสินค้า

• ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลังสินค้า

• ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

• เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

• หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า หรือ ขับFork Lift ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี มีวุฒิภาวะ และ Service Mind

• มีไหวพริบ ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

รายละเอียดของงาน

• ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน

สถานที่ปฏิบัติงาน : หมู่บ้านสุเทพาลัย ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป

• หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถอยู่ประจำบ้าน หรือ เดินทางไป-กลับเองได้

• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

• มีความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

• เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร

• ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด

• ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านกาญจน์กนก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก น้ำโฮม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 25-55 ปี เพศชาย

• หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ