ข้อมูลแนะนำการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม
     เงื่อนไขการขาย
 • เงินจอง หมายถึง จำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักประกันว่าตกลงจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในยูนิตนั้นๆ และเพื่อที่จะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายในขั้นตอนต่อไป (ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าเงินมัดจำ)
 • เงินทำสัญญา(หมายถึง จำนวนเงินส่วนที่สอง ที่ผู้ซื้อชำระให้กับผู้จะขาย พร้อมเซ็นสัญญา จะซื้อจะขายในอสังหาริมทรัพย์ยูนิตที่ตกลงจองไป เพื่อดำเนินการกับโครงการในขั้นตอนต่อไป
 • เงินดาวน์(เงินค่างวด) หมายถึง จำนวนเงินส่วนที่สามของมูลค่าตามสัญญา ซึ่งเงินค่างวดนี้จะชำระเป็นครั้งเดียว หรือผ่อนชำระหลายครั้งก็ได้ (จำนวนงวดเงินดาวน์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกำหนดเสร็จของแต่ละยูนิต)
 • การโอนกรรมสิทธิ์เป็นการโอนสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยเป็นการชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของมูลค่าตามสัญญากับโครงการ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
     ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  1. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นอัตราร้อยละของราคาประเมินทรัพย์สิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
            1.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 2 %  
            1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 %  
            1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 %   
  หมายเหตุ สอบถามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขายทุกโครงการ
  2. ค่าบริการสาธารณะหรือค่าส่วนกลาง
            2.1 กรณีบ้านจัดสรร ค่าบริการสาธารณะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยจะเก็บล่วงหน้า  3  ปี 6 เดือน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (แล้วแต่เงื่อนไขของโครงการ)
            2.2 กรณีคอนโดมิเนียม มีค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยจะเก็บล่วงหน้า 1 ปี ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และ เงินกองทุนส่วนกลาง โดยจะชำระครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจำนวนที่เรียกเก็บอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นิติบุคคลกำหนด
  หมายเหตุ
            ในกรณีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อห้องชุด(คอนโดมิเนียม) จะถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้รวมกันไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายทั้งหมดของอาคาร(ไม่ใช่จำนวนยูนิต)  ส่วนที่เหลือจะถือโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
            คอนโดมิเนียม - มูลค่าเฟอร์นิเจอร์ขึ้นอยู่กับ Type และขนาดพื้นที่ของแต่ละห้อง มีมูลค่าเทียบเคียงราคาเฉลี่ยจากห้องตัวอย่าง OnePlus Condominium อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นและรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับขนาดห้องแต่ละ Type

  3. ค่าประกันและค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟฟ้า (สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานขายทุกโครงการ)
  4. ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ โครงการเป็นผู้ดำเนินการให้ (สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานขายทุกโครงการ)