ตำแหน่งงานว่าง
1.Senior Architect (เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป) จำนวน : 1 จำนวน
รายละเอียดงาน :
 • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
 • ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
 • ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
 • นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ
 • นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
 • โบนัสเฉลี่ย 3 เดือน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • จัดเลี้ยงประจำปี
 • ของขวัญวันปีใหม่
สถานที่ทำงาน :

- สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

2.Architect (เงินเดือน 30,000 บาท) จำนวน : 1 จำนวน
รายละเอียดงาน :
 • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
 • ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
 • ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
 • นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ
 • นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :
 • อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
 • โบนัสเฉลี่ย 3 เดือน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • จัดเลี้ยงประจำปี
 • ของขวัญวันปีใหม่
สถานที่ทำงาน :

- สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

3.โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน : 2 จำนวน
รายละเอียดงาน :
 • พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ
 • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET
 • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา
 • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯบริษัทฯ
 • แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#
 • ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server
 • มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
สถานที่ทำงาน :

- สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

4. โฟร์แมนสวน / ภูมิสถาปัตย์ : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิสถาปัตย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปัตย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
สถานที่ทำงาน :

- ประจำโครงการของบริษัท

 

5. โฟร์แมน จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
สถานที่ทำงาน :

ประจำโครงการของบริษัท

 

6. วิศวกรโยธา จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี
สถานที่ทำงาน :

ประจำโครงการของบริษัท

 

7.หัวหน้าแผนกบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหมด
 • รับผิดชอบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือน, ค่าแรงคนงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี และประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยสำนักงานใหญ่
 • ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานภายในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลภาพรวมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การทำงานต่างๆ ออกมาเรียบร้อย

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • อายุ 24 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานธุรการ
 • มีไหวพริบ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • Can Do Attitude
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มี Service Mind
สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

8. เจ้าหน้าที่ธุรกิจเฉพาะ จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • เตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดสรรที่ดิน / จดทะเบียนอาคารชุด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล
 • จัดการระบบเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ มีความเรียบร้อย
 • รับเรื่องจากหน่วยงานภายใน และออกไปเสนองานให้หน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการโอนกรรมสิทธิ์ การติดต่อประสานงานราชการ และสถาบันการเงิน 2 ปีขึ้น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

9.เจ้าหน้าที่สโมสร (โครงการ12)
รายละเอียดงาน :
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง)
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ)
 • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย
 • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • จำหน่าย และจัดเก็บคูปองการใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนสของโครงการ
 • บันทึกชื่อ จัดทำรายงานการใช้บริการ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในสโมสร
 • ให้บริการผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำต่างๆ ได้
 • สร้างบรรยากาศภายในสโมสรให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
สถานที่ทำงาน :

สโมสร โครงการ12

 

10.ผู้จัดการคลังสินค้า จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • บริหาร จัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้าเพื่อเช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า ในพื้นที่เช่าคลังสินค้า
 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าของผู้เช่าในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียนเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด
 • นำเสนอกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้าต่อผู้บริหาร
 • พัฒนาระบบควบคุมคลังสินค้าเพื่อเช่าให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแลการต่อใบอนุญาตต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การบริหารโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารคลังสินค้า หรือการบริหารคลังสินค้าเพื่อเช่า อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานที่ต้องใช้ในคลังสินค้า เช่น ISO , GMP , HACCP ตลอดรวมถึงความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

11. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองจ่ายในส่วนงานก่อสร้าง
 • บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมรถ ค่าน้ำประปา
 • บันทึกการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
 • คัดแยกเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน
 • คัดแยกและเก็บเอกสารปีละ 2 ครั้ง
 • บันทึกต้นขั้วเช็ค
 • เขียน และตรวจสอบ Statement ในแต่ละเดือน
 • บันทึกบัญชีรายได้ค่าส่วนกลาง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมExpress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ค่าจ้าง 470 บาท/วัน)จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร
 • ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจะผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • อายุ 25 – 55 ปี เพศชาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน
สถานที่ทำงาน :

บ้านกาญจน์กนกโครงการ12 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

13. แม่บ้าน (บ้านผู้บริหาร) จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน

คุณสมบัติ :
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอยู่ประจำบ้าน หรือ เดินทางไป-กลับเองได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
สถานที่ทำงาน :

บ้านผู้บริหาร ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

สมัครงาน
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
88/8 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร : 053-325-891,053-325-890 ต่อ 221
e-mail : recruitment@kkn.co.th